Algemene voorwaarden

Algemene- en bijzondere voorwaarden

Art. 1. Definities

1.1. Private drivers BV (hierna Private drivers) met zetel gelegen aan Gaston Crommenlaan 8 te 9050 Gent, gekend onder het KBO-nummer 0729.620.340. Private drivers sluit een overeenkomst met de klant, waarbij zij overeenkomen om een geschikte chauffeur aan te duiden die de klant naar zijn bestemming brengt.

1.2. Chauffeur: een door Private drivers aangestelde privé chauffeur die de klant in zijn eigen wagen naar zijn bestemming brengt.

1.3. Klant: de klant gaat een overeenkomst aan met Private drivers, en wordt mits vergoeding door de aangeduide chauffeur van en naar zijn bestemming gebracht. De klant stelt voor deze prestatie zijn wagen ter beschikking.

1.4. Prestatie: de dienst die geleverd wordt, bestaat uit een vervoersovereenkomst waarbij een chauffeur in opdracht van Private drivers de klant naar zijn bestemming brengt. De wagen die voor deze dienst wordt gebruikt, wordt ter beschikking gesteld door de klant. De geleverde prestatie maakt een middelenverbintenis uit.

Art.2 Geldende voorwaarden

2.1. De hiernavolgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verbintenissen en overeenkomsten waar Private drivers partij is. Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

2.2. Onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website www.privatedrivers.be.

Art.3. Correspondentie en termijnen

De correspondentie waarbij de klant zich op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van een of meerdere bepalingen inroept, wordt slechts geldig met een aangetekende brief gericht aan de maatschappelijke zetel van Private drivers, Gaston Crommenlaan 8 te 9050 GENT. Indien de klant de correspondentie per aangetekende brief aan Private drivers richt, zal zij telkens een kopie per e-mail jens@privatedrivers.be verzenden. Elke correspondentie per aangetekende brief die zonder dergelijke kopie wordt verzonden wordt geacht nooit ontvangen te zijn door Private drivers.

Art.4. Offerte

Wanneer de klant een aanvraag voor een offerte doet via de website moet hij deze offerte bevestigen vooraleer deze verbindend is. De prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van (15) vijftien dagen. De klant deelt via de website de nodige informatie mee. Zo zal hij dienen aan te geven wat de plaats van het vertrek is, het tijdstip van het vertrek, de bestemming, de geschatte eindduur van de geplande rit. Op die manier kan een geldige offerte tot stand komen.

Wanneer de offerte bevestigd wordt, kan er niet worden afgeweken van de te presteren uren, tenzij men een nieuwe offerte opmaakt of er schriftelijk akkoord van Private drivers gegeven wordt.

Art.5. Totstandkoming, aanvang en duur van de overeenkomst

5.1. Wanneer de klant de offerte bevestigd komt de overeenkomst tussen de partijen tot stand.

5.2. De uitvoering van de overeenkomst start, op het ogenblik dat de chauffeur vertrekt naar het adres waar hij de klant moet ophalen.

5.3. De klant moet bij de aanvang van de overeenkomst een verklaring ondertekenen waarin hij bevestigt eigenaar te zijn van het voertuig waarmee de diensten zullen verleend worden. Indien hij niet de eigenaar van het voertuig is, zal de klant een verklaring ondertekenen waarin de correcte identiteit van de eigenaar van het voertuig is opgenomen en dit vergezellen met een ondertekend document van de eigenaar van het voertuig waaruit diens schriftelijke toestemming blijkt.

5.4. Bij aanvang van de overeenkomst zorgt de klant dat op vlak van verzekeringen en technische aspecten de wagen volledig wettelijk in orde is. De klant zorgt voor een omniumverzekering van de wagen.

5.5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, om te zorgen dat de wagen in orde is.

5.6. De klant dient voorafgaandelijk, en voor de aanvang van de overeenkomst aan Private drivers het bewijs te leveren dat hij beschikt over de nodige verzekeringen en bewijs van de technische keuring van de wagen.

5.7. De duur van de overeenkomst betreft de duur van de prestatie. Per prestatie zal er een nieuwe overeenkomst worden afgesloten.

Art.6. Chauffeurs

6.1. Private drivers stelt de chauffeurs aan die voor de klanten zullen rijden. Private drivers zorgt voor kwalitatieve chauffeurs, er zal voorafgaandelijk een grondige screening gebeuren, waaruit moet blijken dat de chauffeurs in staat zijn om veilig met alle soort wagens te rijden. Deze screening zal erin bestaat dat Private Drivers zal nagaan wat de rijervaring is, met welke wagens de betreffende chauffeur al gereden heeft, of er rijcursussen werden gevolgd. Private Drivers behoudt zich het recht voor om steeds discretionair te beoordelen of een chauffeur voldoet aan haar standaarden.

6.2. De klanten kunnen de chauffeurs niet weigeren. De chauffeur die zal worden aangesteld voor de klant, zal diegene zijn die zich het dichtst in de buurt bij de klant bevindt.

6.3. De chauffeur wordt aangesteld per rit.

6.4. De vergoeding van de verplaatsing van de chauffeur tot aan de vertrekplaats van de klant, zal aan de klant worden aangerekend op basis van een kilometervergoeding, begroot op 0,25 EUR/kilometer.

Art.7. Prijzen en minimum en maximumduur diensten

7.1. De prijzen die www.privatedrivers.be vermeldt zijn exclusief BTW. De prijzen worden gerekend aan uurtarief, en worden berekend per uur dat de chauffeur ter beschikking staat van de klant. Ieder begonnen kwartier wordt in rekening gebracht.

7.2. Voor ritten die ’s nachts zal een toeslag van 20 % worden aangerekend voor ritten op zon- en feestdagen zal een toeslag van 50 % worden aangerekend. Indien de rit langer dan 8 uren duurt, zal een maaltijdvergoeding voor de chauffeur aangerekend worden (t.w.v. 14,95€).

- Onder nachtritten wordt gerekend: de ritten tussen 22.00 uur en 6.00 uur.
- Onder feestdagen, vallen de wettelijke feestdagen zijnde:
- 1 januari (Nieuwjaarsdag)
- Pasen en paasmaandag (veranderlijke data)
- 1 mei (dag van de arbeid)
- O.L.H. Hemelvaart (zesde donderdag na Pasen)
- Pinksteren en pinkstermaandag (zevende zondag en maandag na Pasen)
- 21 juli (nationale Belgische feestdag)
- 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
- 1 november (Allerheiligen)

7.3.De toeslagen worden gerekend per effectief uur dat de chauffeur ter beschikking is van de klant gedurende de uren die gelden als nachtarbeid, of op zon- en feestdagen.

7.4. De chauffeurs kunnen geboekt worden vanaf een minimumduur van 3 uur, indien u een chauffeur nodig hebt voor een korter traject dan zal u toch 3 uur worden aangerekend aangezien dit de minimumduur van een traject betreft. De klant betaalt voor de hele duur dat de chauffeur ter zijner beschikking staat. Dit is vanaf het tijdstip dat de chauffeur aankomt op de vertrekplaats tot het tijdstip dat de chauffeur de klant terug afzet aan deze vertrekplaats.

7.5. De chauffeurs kunnen geboekt worden voor een maximumduur van 1 week. Tijdens deze periode hebt u de chauffeur volledig ter uwen beschikking, met dien verstande dat de chauffeur steeds onder het gezag blijft van Private drivers, en dat de klant enkel instructies zal kunnen geven aan de chauffeur. Deze instructies zijn beperkt tot een aanwijzing van de plaats waar de chauffeur de klant naar toe moet brengen, de plaats waar de chauffeur dient te wachten en eventueel het voorzien van een krant en/of ontbijt. De chauffeur zal alle verdere afspraken en instructies inzake de arbeidsduur ontvangen van Private drivers.

7.6. Indien er een overnachting in de service is inbegrepen, worden de rusturen tijdens de nacht niet in rekening genomen. De rusturen kunnen maximum 6 uur bedragen, en de overnachting zal dan plaatsvinden tussen 00.00 uur en 06.00 uur. De klant zorgt ervoor dat de chauffeur een deftige slaapplaats krijgt in een hotel of B&B en draagt de kost van het avondmaal, overnachting en het ontbijt.

Art.8. Reservatie en annulatie

8.1. Wanneer de klant een reservatie wenst te doen, dient deze uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren. Binnen de 24 uur kan de beschikbaarheid niet verzekerd worden.

8.2. Annulaties van reserveringen zijn kosteloos mogelijk indien deze tijdig gebeuren. Onder tijdig wordt verstaan: minstens 24 uur voor aanvang van de dienst.

8.3. Annulaties binnen de periode van 24 uur voor aanvang van de dienst gaan gepaard met een aanrekening van 3 werkuren.

Art.9. Betaling facturen

9.1. De chauffeur geeft een prestatiebon met de gewerkte uren aan Private drivers. Op basis van deze prestatiebon maakt Private drivers de factuur voor de klant op.

9.2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend.

In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 125, 00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

Art.10. Verzekeringen

10.1. De verzekering van de wagen valt volledig onder de bevoegdheid van de klant. De klant zorgt ervoor dat er een speciale verzekeringspolis is, waardoor de chauffeur op grond van burgerlijke aansprakelijkheid en omnium dekking geniet.

10.2. De verzekeringen die de klant zeker moet afgesloten hebben vooraleer hij een beroep kan doen op onze diensten zijn:

- burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering conform artikel 2 WAM-wet;
- omniumverzekering waar diefstal, bijkomende bestuurder en passagiersverzekering in vervat zit.

Art.11. Ontbinding overeenkomst

11.1. Private drivers is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of zonder schadevergoeding in volgende gevallen:

- indien de klant een inbreuk begaat op één van zijn contractuele verplichtingen;
- indien de klant zich in staat van onvermogen bevindt;

11.2. Wanneer één van bovenstaande feiten zich voordoet, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art.12. Klachten

12.1. De prestatie maakt een middelenverbintenis uit. Indien de klant klachten heeft, dient hij een schriftelijk bezwaar te maken binnen de 8 dagen na de prestatie.

12.2. Een protest van de factuur kan enkel aanvaard worden indien dit protest binnen een termijn van 8 dagen na de het ontvangen van de factuur plaatsvindt.

Art.13. Aansprakelijkheid

13.1. Private drivers staat nooit in voor:

- kosten brandstof;
- boetes;
- retributiegeld of andere parkeergelden;
- onderhoudskosten;
- herstelkosten of takelkosten;
- belastingen;
- gerechtskosten;

Met andere woorden zijn alle kosten die verbonden zijn aan de wagen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor 100% ten laste van de klant.

13.2. Private drivers is enkel aansprakelijk in geval er sprake is van opzet of grove schuld door de chauffeurs, in alle andere gevallen kan er geen aansprakelijkheid zijn in hoofde van Private drivers.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard van Private drivers in geval de bestemming niet of niet tijdig wordt bereikt door verkeersomstandigheden zoals file, ongeval op de weg, weersomstandigheden, wijzigingen in verkeerssituatie, slechte werking van de GPS, …

13.3. De aansprakelijkheid van Private drivers is beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd zijn op grond van de door haar afgesloten verzekeringen. Zij kan nooit instaan voor enige andere gevolgschade.

13.4. Private drivers is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door niet-uitvoering of laattijdigheid van de dienst door overmacht. Onder overmacht moet begrepen worden de omstandigheden, die bij het sluiten van het contract onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren en zich buiten onze wil voordoen, wanneer deze een ernstige belemmering vormen op de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden zijn onder andere: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder.

13.5. In geval van overmacht kan Private drivers opteren de overeenkomst op te schorten of te annuleren.

13.6. In geval van overmacht zal de klant nooit aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

Art.14. Verbodsbepaling

14.1. De klant mag de diensten van de chauffeurs van Private drivers, enkel gebruiken via een overeenkomst met Private drivers. Het is verboden om zonder de tussenkomst van Private drivers, beroep te doen op chauffeurs die in dienst zijn of zijn geweest bij Private drivers.

14.2. Indien de klant toch beroep doet op een chauffeur die in dienst is/geweest is bij Private drivers, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan Private drivers. Deze schadevergoeding is gelijk aan 5.000 EUR, en zal verdubbelen per inbreuk.

Art.15. Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering

In geval van niet betaling van één van onze facturen op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen van de contractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde contractant onmiddellijk opeisbaar en kan Private drivers de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten.

Art.16. Varia

Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Art.17. Verwerking van persoonsgegevens

17.1. Private drivers handelt overeenkomstig de algemene verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

17.2. Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (de klant informeren over wijzigingen in de dienstverlening, etc) Indien Private drivers de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant. Private drivers zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacypolicy, zoals deze wordt opgenomen op de website Private drivers.

Art.18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

18.2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Algemene voorwaarden Private drivers – Juli 2019.

Download

Mobile App